การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม babylovemuslin.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของเว็บไซต์ ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ เว็บไซต์หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ babylovemuslin.com หรือบุคคลอื่น

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้งาน babylovemuslin.com ได้ ตามที่เห็นสมควรได้โดยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบ ข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

การขาย

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อสินค้าจาก babylovemuslin.com เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านชื่นชอบ และประสงค์จะซื้อสินค้าของเรา เราต้องการให้ความมั่นใจว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าในที่อื่นๆ การทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ด้านล่าง และรวมถึง นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย babylovemuslin.com ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา

babylovemuslin.com สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลา 3 วัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

ราคาของสินค้า

ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้า คือราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม

ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทางเราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

การส่งมอบสินค้า

– ส่งมอบสินค้าตามที่อยู่ ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน
– ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ
– ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล กรุณาติดต่อที่ service@babylovemuslin.com
– หากมีผู้ลงลายมือชื่อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าสิ้นสุดการส่งมอบสินค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการจัดส่ง

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดย babylovemuslin.com ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บทันที และเกิดสัญญาที่ทำกับท่านขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำตามตัวเลือกที่เรากำหนด

การไม่ชำระเงิน

หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทางเรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

การเปลี่ยนสินค้า

เราเชื่อมั่นว่าท่านจะพึงพอใจ กับสินค้าที่เราทุ่มเทตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าบางครั้ง สินค้าบางรายการอาจเกิดการชำรุดหรือเกิดข้อผิดพลาดใดๆ เราขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้

– พิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากทางเรา ไม่ใช่ระหว่างการจัดส่ง
– พิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเรา
– ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
– ทำได้โดยติดต่อเรามาที่ service@babylovemuslin.com
– ส่งสินค้าในสภาพที่ได้รับไป พร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่เรา
– ในกรณีที่ท่านแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เราจะเปลี่ยนสินค้าให้ท่านตามสินค้าชนิดเดิม

0
%d bloggers like this: